خوشه ها

گروه بازرگانی رهیاب

مشخصات خوشه

  • نام مسئول خوشه : صابر بوالحسنی
  • ایده محوری : بازاریابی،بازرگانی.آموزش
  • تاریخ ورود : 1384/2/2
  • تاریخ خروج : 1387/4/1
  • تعداد اعضاء خوشه : 7 نفر

شرح فعالیت

اعضاء:

1-علی محمد بیگی

2- رحیمه مجیدی

3-پروین سادات میرمعینی

4- رضوان خاموشی

5- سمیرا قدیری

6- مریم مرادیان

بخشی از فعالیتها: 

برگزاری دوره های آموزش بورس اوراق بهادار (6 دوره )

برگزاری دوره های آموزش بازاریابی

برگزاری آموزشهای مورد نیاز سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی


وضعیت فعلی

غیر فعال